Đóng

Hiệp hội tổ chức ngành nghề

Hội Viên Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI www.vcci.com.vn)