Bộ quy tắc ứng xử ban hành những quy định, nguyên tắc bắt buộc toàn thể cán bộ nhân viên của ptexim phải tuân thủ. Mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện dựa trên nền tảng của bộ quy tắc này.

Tải về! CODE-CONDUCT-PTEXIM-CORP-FINAL-1-11-2023