Báo cáo về thị trường tiêu và các loại gia vị trong tháng 1 năm 2024

Trong tháng 1 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 17.537 tấn các loại tiêu đen, gồm 15.434 tấn tiêu đen và 2.103 tấn tiêu trắng.

Tổng giá trị xuất khẩu đạt 70,1 triệu USD, trong đó tiêu đen chiếm 59,0 triệu USD và tiêu trắng chiếm 11,1 triệu USD. So với tháng 12, khối lượng xuất khẩu giảm 13,3% và giá trị giảm 9,7%. Giá trung bình xuất khẩu của tiêu đen trong tháng 1 năm 2024 đạt 3.851 USD/tấn, trong khi tiêu trắng đạt 5.310 USD/tấn, tăng 3,3% đối với tiêu đen và 2,3% đối với tiêu trắng so với tháng 12 năm 2023.

Vui lòng xem báo cáo bên dưới hoặc click để xuống.

Jan-report-Week-6-7-Weekly-Report-PTEXIM-CORPORATION-RESEARCH-optimized